اصغر روحی خوراک خبرخوان خوراک اتم

اصغر روحی رییس شورای اسلامی شهر بندرامام خمینی(ره) در خصوص توقف پروژه پل روگذر ، بدقولی پتروشیمی بندرامام را دلیل توقف آن دانست و درباره...
با هشدار ورود سامانه بارشی ، اصغر روحی رییس شورای اسلامی شهر و مرتضی خرمی شهردار بندرامام خمینی(ره) در مصاحبه های جداگانه ، درباره آخرین...