امور مشترک فدراسیون خوراک خبرخوان خوراک اتم

با حکم قاطعانه سیدمحمد پولادگر معاونت وزارت ورزش و جوانان : 

در نامه سیدمحمد پولادگر معاونت توسعه ورزش قهرمانی حرفه ای وزارت ورزش و جوانان آمده است :هرگونه اقدام در هیات مورد اشاره(موتورسواری و اتومبیلرانی استان...