بازار صدوقی خوراک خبرخوان خوراک اتم

در بازدید روسای کمیسیون عمران و اجتماعی شورای شهر بندرامام خمینی از پروژه پل روگذر :

تعویق پروژه پل روگذر بین بازار شهید صدوقی و کوی ۷۰۰ دستگاه بندرامام خمینی مشکلات ونگرانی های زیادی برای مردم بندرامام بوجود آورده است .