سازمان منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی خوراک خبرخوان خوراک اتم

طی آئینی با حضور معاون وزیر نفت و مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندرامام خمینی(ره) ، 8 قرارداد و تفاهمنامه سرمایه گذاری به ارزش...