سلیمانی خوراک خبرخوان خوراک اتم

 بهانه جدید حبیب آقاجری برای شهرستان نشدن بندرامام خمینی ره 

روز جمعه قبل ، حبیب آقاجری نماینده ماهشهر و بندرامام و امیدیه و هندیجان در مجلس شورای اسلامی ، بعد گذشت دوسال از وعده شهرستان...