شورای راهبردی خوراک خبرخوان خوراک اتم

در آخرین نشست شورای راهبردی سال جاری تصویب شد ؛

یکصد و ششمین نشست شورای راهبردی شرکت های پتروشیمی با تصویب اختصاص بودجه به بخش های بهداشت و درمان، آموزش و عمران شهرستان بندرماهشهر، بندر...