کیومرث هاشمی خوراک خبرخوان خوراک اتم

درخواست تجدیدنظر رئیس فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی در ماجرای حکم انفصال از خدمت، از سوی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری رد شد.